TAPSAN KOTIPALVELU

Huolehtimalla Hyvinvointia

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 edellyttää yrityksiltä selostetta, jossa eritellään yrityksen keräämät henkilötiedot ja miksi tietoja kerätään. Tässä asiakirjassa kerrotaan tämän Netsivuston käyttämän asiakasrekisterin sisältämistä tiedoista, käyttötarkoituksesta, suojauksesta sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterinpitäjä ja vastaava yhteyshenkilö

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö on yrityksen omistaja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakassuhde ja sen kohdennettu markkinointi. Vastapuolen tietojen kerääminen perustuu myös rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun erityisesti esteellisyyden poissulkemiseksi.

Toimeksiantojen hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja tarvitaan asiakkaan toimeksiannon hoitamiseen, esteellisyyksien selvittämiseen, asiakasviestintään sekä palveluiden markkinointiin. Rekisterissä käsitellään asiakkaiden, asiakasorga-nisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä vastapuolten henkilötietoja. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat henkilön nimi, organisaatio, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja laskutustiedot. Henkilötunnusta käsitellään silloin, kun se on asian hoitamisen kannalta tarpeellista. Lisäksi käsitellään toimeksiannon hoitamisen kannalta mahdollisia muita välttämättömiä henkilötietoja. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tai asiakkaan edustajilta. Tietoja voidaan saada myös julkisista tietolähteistä, viranomaisilta, vakuutusyhtiöiltä, ammattiliitoilta ja työttömyyskassoilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kenellekään eikä niitä siirretä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on estetty. Sähköisesti käsiteltävä aineisto on suojattu tavanomaisin tietoteknisin suojaustoimin, joihin sisältyy käyttäjän tunnistaminen, virustorjunta, palomuurisuojaus ja muu vastaava suojaus.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen yrityksen toiminnan ja yritystä velvoittavan lainsäädännön kannalta. Säilytysaika on enintään kymmenen vuotta asiakkuuden päättymisestä, ellei säilyttäminen ole tarpeen esteellisyyden selvittämiseksi. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee.